VV proces

Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy v našej materskej škole zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno – emocionálnu a morálnu stránku dieťaťa.

K dosiahnutiu informačnej gramotnosti máme v každej triede zriadené počítačové centrum s internetovou prípojkou, kde deti riešia interaktívne úlohy. Všetky triedy sú vybavené  interaktívnou tabuľou, kde riešia úlohy v detských edukačných programoch.

Denný poriadok v MŠ:

 7:00
 • Hry a hrové činnosti
 • Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • Pohybové a relaxačné cvičenie
 9:00 – 9:30
 • Osobná hygiena
 • Desiata
 9:30
 • Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-dramatickej oblasti…
 10:00
 • Pobyt vonku
 11:30
 • Osobná hygiena
 • Obed
 • Osobná hygiena
 • Odpočinok
 14:30 – 15:00
 • Pohybové a relaxačné cvičenie
 • Hygiena
 • Olovrant
 15:00 – 16:30
 • Hry a hrové činnosti