Sponzorstvo

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám doteraz pomohli.

Všetkým sponzorom ešte raz veľmi pekne ďakujeme za finančné príspevky, rôzny výtvarný materiál, výzdobu tried alebo za svoj čas a prácu.

Ak máte chuť prispieť môžete tak spraviť priamo v triede alebo prevodom na účet rodičovského združenia

SK64 0200 0000 0036 6010 0959

vedený vo Všeobecnej úverovej banke.

Všetky sponzorské príspevky budú čo najefektívnejšie využité na spríjemnenie pobytu detí v materskej škole. Za takto získané finančné prostriedky sa vždy zakupujú veci dlhodobého charakteru ako napr. stoly a stoličky do tried, nové matrace, skrinky do tried, koberce, …

Pokiaľ chcete prispieť a presne vedieť na aký účel, prípadne rozhodnúť o spôsobe použitia neváhajte nás kontaktovať na e-mailom:

rzslniecko@gmail.com

a dohodneme účel použitia finančných prostriedkov.