Školský poplatok

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy.

Výšku príspevku určil zriaďovateľ materskej školy Mesto Zlaté Moravce Všeobecným záväzným nariadením.

Výška poplatku za MŠ je 12 €. Oslobodené od platby sú deti predškolského veku a tie deti, ktoré nenavštevovali materskú školu celý mesiac.

  Č. účtu je           IBAN SK22 0200 0000 0035 3107 7553    

                              VS: 28 

Poplatok sa platí do 8. dňa v mesiaci a doklad o zaplatení sa odovzdáva v MŠ – v triede, ktorú dieťa navštevuje.