O škôlke

Materská škola


V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Výchovné spoločenstvo významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností detí. Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí perceptuálno – motorickú, kognitívnu a sociálno – emocionálnu oblasť. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“.