Oznamy

Oznamy Dňa 24. 04. 2017  bude zasadať rada rodičovského združenie. Stretneme sa o 16:00 hod. v zborovni materskej školy.

Sponzorstvo

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám doteraz pomohli. Všetkým sponzorom ešte raz veľmi pekne ďakujeme za finančné príspevky, rôzny výtvarný materiál, výzdobu tried alebo za svoj čas a prácu. Ak máte chuť prispieť môžete tak spraviť priamo v triede alebo prevodom na účet rodičovského združenia SK64 0200 0000 0036 6010 0959 vedený vo Všeobecnej úverovej banke. [...]

Aktivity

Aktivity, ktoré realizujeme počas školského roka Počas celé školského roka sa deti zapájajú do rôznych aktivít, aby sme im priblížili tradície, kultúru a vštepili aj záujem o našu zem. Počas celého školského roka prídu deti navštíviť rôzny umelci – zahrajú im rozprávku, niečo vyčarujú alebo deti naučia nové piesne a tak im spríjemnia rozšantia dopoludnie [...]

VV proces

Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy v našej materskej škole zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno - emocionálnu a morálnu stránku dieťaťa. K dosiahnutiu informačnej gramotnosti máme v každej triede zriadené počítačové centrum s internetovou prípojkou, kde deti riešia interaktívne úlohy. Všetky triedy sú vybavené  interaktívnou tabuľou, kde riešia úlohy [...]

Vedenie

Vedenie materskej školy: Riaditeľka                  Mgr. Hana Poláková Zást. riad.:                  Mgr. Jana Debnárová Úradné hodiny riaditeľky MŠ  Párny týždeň                   11.00 hod -13.00 hod Nepárny týždeň               10.30 hod – 12.30 hod

Odhlasovanie zo stravy

V prípade neprítomnosti je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy do 7.30 h nasledovným spôsobom: na telefónnom čísle 037/6422001,  osobne deň vopred nahlásiť pani učiteľke neprítomnosť dieťaťa, zapísať neprítomnosť do zošita, ktorý sa nachádza v každej triede. Pokiaľ dieťa pôjde na obed domov, teda nebude mať v škôlke olovrant, je potrebné túto skutočnosť taktiež nahlásiť. Nie […]

Potreby škôlkára

Čo je potrebné, aby si dieťa prinieslo do našej Materskej školy: prezúvky (nie šľapky ) náhradné oblečenie – ponožky, spodné prádlo, tepláky, tričko (dieťa je potrebné prezliecť ak sa spotí, obleje, prípadne iné nehody), hrebeň pre dievčatá, pokiaľ majú dlhé vlásky, hygienické vreckovky Všetko, čo sa dá, prosíme podpísať, aby sa dané veci nezamenili.

Školský poplatok

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy. Výšku príspevku určil zriaďovateľ materskej školy Mesto Zlaté Moravce Všeobecným záväzným nariadením. Výška poplatku za MŠ je 12 €. Oslobodené od platby sú deti predškolského veku a tie deti, ktoré nenavštevovali materskú školu celý mesiac.   Č. účtu je           IBAN SK22 0200 0000 […]

Zber papiera

Oznamujeme rodičom, že v našej MŠ stále prebieha zber papiera. Za získané prostriedky sa kupuje materiál na tvorenie, hračky, vianočné osvetlenie atď. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a vopred ďakujeme tým, ktorí sa ešte zapoja.